Privacyreglement En Wat Nu?!
En Wat Nu?! respecteert de privacy van cli nten /opdrachtgevers, die gebruik maken van
haar diensten en tevens de privacy van bezoekers van www.enwatnu.com, hierna te noemen
de website.
En Wat Nu?! draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. En Wat Nu?! zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken
in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsregistratie en vanaf 25 mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede overige toepasselijke wet- en
regelgeving.

En Wat Nu?! legt in het kader van haar dienstverlening diverse persoonsgegevens van haar
cli nten vast, die afkomstig zijn van de cliënten zelf.
Het vastleggen van persoonsgegevens van de cli nt is voor En Wat Nu?! noodzakelijk om
een goede en professionele coaching / counselling, begeleiding en advisering te kunnen
leveren aan cliënt.
Met het privacyreglement geeft En Wat Nu?! aan cliënten en andere betrokkenen
duidelijkheid over de wijze waarop En Wat Nu?! met hun persoonsgegevens omgaat.

Artikel 1 Definities

 1. Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een identificeerbare of
  geïdentificeerde natuurlijke persoon.
 2. Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst
  of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,
  strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende een door de
  rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 3. Dossier: elk op naam van de cliënt/opdrachtgever gestructureerd geheel van
  persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, en dat betrekking
  heeft op de cliënt/opdrachtgever alsmede op verschillende personen die in relatie
  staan tot de cliënt/opdrachtgever, waarbij de persoonsgegevens op
  geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
 4. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Bij En Wat Nu?!
  is dit de cliënt en de persoon, die contact opneemt via e-mail of via de website.
 5. Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de
  middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 6. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
  verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.
 7. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen
  met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het
  verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
  raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of
  enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
  brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
 8. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
  persoonsgegevens.
 9. Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en of informatie berustende
  wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens
  worden verwerkt.

Artikel 2 Bereik
2.1 Dit privacyreglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand / dossier zijn
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2.2 Dit privacyreglement is van toepassing binnen En Wat Nu?! en heeft betrekking op de
verwerkingen van persoonsgegevens van cli nten/opdrachtgevers en het verwerken van
persoonsgegevens van andere betrokkenen, zoals mensen, die zich hebben ingeschreven
via de website voor nieuwsbrieven / mailings en dergelijke.

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

 1. het mogelijk maken van de levering aan de cliënt door En Wat Nu?! diensten van
  coaching / counseling, coaching met ezels en op de boerderij, massages, trainingen
  en HR advies en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de
  ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever
  verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een
  opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
  opdrachtgever zijn verricht.
 2. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de uitvoering en
  levering van deze diensten aan de cliënt / opdrachtgever.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid
4.1 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en
het beheer van de persoonsgegevens.; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke
wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
4.2 De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische
maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking van gegevens.
4.3 De in lid 4.1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in 4.2 bepaalde geldt onverminderd indien
de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of
door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
4.4 De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt
door het niet-nakomen van de voorschriften van de wet of dit reglement.
De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die / dat is ontstaan
door zijn handelen.

Artikel 5 Rechtmatige verwerking persoonsgegevens
5.1 En Wat Nu?! werkt met cli ntendossiers. Directe toegang tot het dossier hebben alleen die
personen die behoren tot de organisatie van En Wat Nu?! of zijn ingehuurd door En Wat
Nu?!, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak. Anderen dan
zojuist genoemde personen hebben slechts toegang indien een wettelijk voorschrift En Wat
Nu?! verplicht tot het verlenen van toegang.
5.2 Aanlevering van persoonsgegevens aan En Wat Nu?! geschiedt door de cli nt /
opdrachtgever.
Volledige en juiste aanlevering van de persoonsgegevens aan En Wat Nu?! is noodzakelijk
om een goede coaching / counselling volgens de met de cli nt afgesproken werkmethode te
leveren.
5.3 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke
en zorgvuldige wijze verwerkt.
5.4 Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld
en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
5.5 Medische gegevens en andere gevoelige gegevens worden alleen verwerkt indien dit
noodzakelijk is ten behoeve van de levering van specifieke coaching diensten, waaronder
doch niet beperkt tot de diverse vormen van massage.
5.6 Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer
persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie
nodig is.
5.7 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan ten minste een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:
– de betrokkenen heeft ondubbelzinnig toestemming verleend;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht;
– de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een vitaal belang van de
betrokkene.
5.8 Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de
bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke,
behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

Artikel 6 Derden verstrekking
En Wat Nu?! verstrekt alleen met toestemming van de cli nt/Opdrachtgever inlichtingen over
de cli nt, aan anderen dan de cli nt. Dit, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald.
De in het dossier aanwezige bescheiden blijven in het bezit van En Wat Nu?!. Dit geldt ook
voor persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn.

Artikel 7 Rechten van de betrokkene
7.1 Inzagerecht: de betrokkene heeft het recht zijn gegevens in te zien, die op zijn persoon
betrekking hebben.
7.2 Correctierecht: de betrokkene heeft het recht om onjuiste gegevens in een
persoonsregistratie te laten verbeteren.
7.3 Aanvullingsrecht: de betrokkene heeft het recht om onvolledige gegevens in een
persoonsregistratie aan te vullen.
7.4 Verwijderings- en vernietigingsrecht: de betrokkene heeft het recht om gegevens, die niet
(langer) nodig zijn of in strijd zijn met dit privacyreglement te laten verwijderen en te
vernietigen.
7.5 Indien de betrokkenen zich door middel van een contactformulier inschrijft voor het
ontvangen van nieuwsbrieven / mailings of voor het deelnemen aan evenementen, gebruikt
En Wat Nu?! deze persoonsgegevens voor de daartoe opgegeven doeleinden.
De betrokkene kan het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings te allen tijde stopzetten via
de in de nieuwsbrieven / mailings aangegeven methode.

Artikel 8 Bewaartermijnen
Na beëindiging van de hulpverlening wordt het dossier ondergebracht in het archief van En
Wat Nu?!. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is
het bepaalde in dit privacyreglement onverkort van toepassing.
En Wat Nu?! bewaart dossiers twee jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de
dienstverlening is afgesloten, tenzij En Wat Nu?! wettelijk verplicht is om ze langer te
bewaren.

Artikel 9 Fysieke en digitale dossiers
Fysieke dossiers worden bewaard in afsluitbare dossierkast op kantoor van En Wat Nu?!
Digitale dossiers zijn via passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd.

Artikel 10 Klachten
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden
nageleefd, kan hij zich richten tot:
– de verantwoordelijke;
– de rechtbank, in de gevallen bedoeld in artikel 46 van de wet en
– de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in
het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

Artikel 11 Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming
van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit privacyreglement.
Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.